195 x 115 x 52 (mm)

기본/블랙/화이트 3color 

틴케이스 M (3color)

갯수

    회사명 : 주식회사 롬버스지엠씨    사업자번호 747-87-01899    대표자 김준배    PHONE : 02-466-0507    E-MAILcontact@diiver.kr

    ADDRESS : 서울특별시 서대문구 연희동 85-13. 1층 다이버(DiiVER)                  계좌번호 기업은행  027-154475-04-022 (주)롬버스지엠씨

    통신판매업신고번호 : 2020-서울서대문-1734